Årsstämma har idag hållits i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”) i MAQS Advokatbyrås lokaler på Mäster
Samuelsgatan 20.
Efter att det konstaterats att den av styrelsen föreslagna ordföranden för stämman, Brian McGuire, fått
förhinder valdes Conor O’Brien till ordförande för stämman.

Stämman fastställde därefter balans- och resultaträkning för moderbolaget och koncernen för
räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2018. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för
räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2018. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för nämnda
räkenskapsår.
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter i Bolaget ska uppgå till sex. Styrelseledamöterna Brian
McGuire, Brian O’Riordan, Conor O’Brien, Gerard Jones och Hans Schedin valdes om för tiden intill slutet av
nästa årsstämma. Som ny styrelseledamot valdes Daniel Nyhrén. Till styrelsens ordförande omvaldes Brian
McGuire. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode ska utgå med 186 000
kronor samt med 93 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter.
Det registrerade revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB omvaldes som Bolagets revisor för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enlig godkänd räkning.
Slutligen fattade stämman beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill
nästkommande årsstämma, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att
emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt
bolagsordningen. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska kunna ske med eller utan företrädesrätt från
aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Syftet
med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.

För mer information, vänligen kontakta:
Brendan O’Riordan VD för Zutec Holding AB; brendan.oriordan@zutec.com
Tel: +353 1 2013565
E-mail: Brendan.oriordan@zutec.com

Om Zutec Holding AB
Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster främst med inriktning mot företag inom
bygg- och fastighetssektorn. Bolagets produkter hjälper kunder att öka sin produktivitet och
kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning, samarbetsverktyg för data- och
dokumenthantering, databerikade 3D-modeller (Building Information Modelling - BIM), defekthantering,
projektöverlämning och drift och underhåll av byggnader.

För mer information, besök www.zutec.com
Bolaget är listat på Nasdaq First North och Bolaget Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel.
+46 8 5030 1550, www.mangold.se

bold header

icon-2

Project 1

Project 1 Details

A clear and bold header

icon-2

Project 1

Project 1 Details

 

 

You might like this:

23 Dec 2019 | Regulatory

Zutec Holding AB (publ) nyttjar 300 000 euro under kreditfaciliteten om 1 miljon euro med Athanase

Zutec Holding AB (”Bolaget”) har idag beslutat att nyttja 300 000 euro under kreditfaciliteten om 1 miljon euro med Athanase, som godkändes vid...

23 Dec 2019 | Regulatory

Zutec Holding AB (publ) makes a EUR 300,000 drawdown of the EUR 1 million facility agreement with Athanase

Zutec Holding AB (publ) (the “Company”) has today decided to utilise EUR 300,000 of the EUR 1 million facility agreement with Athanase that was...